logo

Reduser avvannet slam med opptil 90 % – og omdann det til et bærekraftig og verdifullt produkt (BioChar)

PyroDrys banebrytende og patenterte PYROLYSE-løsning kan løse avløpsbransjens utfordringer med deponering av avvannet slam (også bioslam), omdanne og uskadeliggjøre/fjerne mikroplast, medikamentrester, plantevernmidler og PFAS gjennom en sterk CO2-reduserende PYROLYSE-teknologi og energioptimalisert prosess.

PyroDry - system og prosess

PyroDry er en helautomatisk anleggsprosess i fullskala som omdanner organisk slam til verdifullt BioChar (biokull), blant annet ved hjelp av en spesialdesignet og patentert tørke- og pyrolyseovn.

Slammet tørkes og pulveriseres i tørkeovnen før det pelleteres og omdannes til BioChar i pyrolyseovnen. Pelletering sikrer et ensartet og lett håndterbart medium. Dette kan enkelt transporteres og doseres inn i en trykkløs pyrolyseovn. BioCharen er deretter enkel å kjøle ned. Dermed oppnår man maksimal driftssikkerhet samt en optimalisert pyrolyseprosess. Som en bonus er biokull svært enkelt å håndtere i forbindelse med lagring, transport og sluttbruk.

Det unike PyroDry-systemet gjør at energien og brennverdien i BioChar utnyttes optimalt. Den varme gassen (ca. 950 ̊C) som genereres i pyrolyseovnen ledes til tørkeovnen, hvor den kjøles ned (til ca. 325 ̊C) via et friskluftinntak. Denne patenterte prosessen sørger for anleggets svært lave energiforbruk. Eventuell termisk overskuddsvarme kan blant annet brukes til oppvarming av vann eller luft. Dette betyr at det totale PyroDry-anlegget og systemet har et behov for ekstern energi i størrelsesorden 35 kWh – hvor input på anlegget er ca. 500 kilo avvannet slam (TS 20 %) pr. time.     

Et PyroDry-anlegg og system består av en rekke unike og sammenbygde komponenter, deriblant én eller flere walking floor-containere hvor det avvannede slammet lagres, en tørkeovn, en pelleteringsmaskin, en pyrolyseovn, biofilter og Big Bag-påfyllingsstasjon(er).

I tillegg finnes et innvendig montert koblingssystem av arkimedesskruer, rør samt anleggets kontrollsystem. Avhengig av valgt modell og omgivelsene generelt, forutsettes et totalt frostfritt innendørsareal på ca. 250 m2 for en komplett installasjon. Dette forutsetter videre at biofiltre og Big Bag-fyllingsstasjon(er) plasseres på en hensiktsmessig måte utendørs, gjerne under et halvtak.

Pyrolyse

Pyrolyse forventes å bli en mer avgjørende teknologi og faktor for bærekraftig og effektiv håndtering og deponering av slam, samt oppfyllelse av ideen og målsetningen rundt Waste To Value-prinsippet.

Et PyroDry-anlegg og system reduserer avvannet slam med opptil 90 %

I pyrolyseprosessen blir organisk materiale varmet opp til høye temperaturer på ca. 450 ̊C til 950 ̊C i en oksygenfattig atmosfære i en pyrolyseovn, noe som resulterer i termisk nedbrytning av materialet. Under pyrolyse frigjøres flyktige organiske forbindelser som gasser, mens faste karbonholdige rester (BioChar) dannes.

PFAS, medikamentrester, mikroplast, plantevernmidler, tungmetaller og utslipp

Ved pyrolyse av slam kan man omforme og bryte ned PFAS- og PFOS-forbindelsene. I uavhengige analyser, som vi har latt utføre i samarbeid med et forsyningsselskap, kan ikke PFAS 22 og 4 lenger måles/påvises, selv om de tydeligvis var til stede før pyrolysen.

Det organiske materialet i slammet, inkludert mikroplast, pesticider og rester av medisiner, blir omdannet til gass under pyrolyse. Gassen ledes tilbake til tørkeovnen, der den brukes som tørremiddel. Den er i pyrolyseovnen oksidert til SO2 fra den frigjorte svovelbrinten. I tørkeovnen skjer en reaksjon mellom SO2 og NH3, noe som resulterer i dannelse av ammoniumsulfat. Dette returneres via det tørkede slammet til pyrolyseovnen og innlemmes i BioCharen.

Hoveddelen av vannet i slammet fordamper og utledes som renset vannholdig luft først gjennom filterne til tørkeovnen og deretter gjennom systemets biofiltre. Målinger som vi har fått utført, viser at støv, ammoniakk og lukt er betydelig under gjeldende grenseverdier.

Tungmetallene i slammet er fortsatt til stede i BioCharen etter pyrolysering. Noen metaller brytes ned, men gjenværende mengder er bundet i BioCharen. Målinger av tungmetaller i BioCharen viser verdier betydelig under de tillatte verdiene for NPK-gjødsel.

CO2 & Biochar (Biochar med fosfor «P») – et verdifullt og bærekraftig produkt

CO2-utslippet reduseres ved pyrolyse ettersom BioChar, som er primærproduktet, er karbonholdig og kan binde CO2 over lengre tid.

Når BioChar blir brukt som jordforbedringsmiddel (gjødsel), kan det bidra til å øke jordas karbonbinding i flere tiår, og til og med århundrer.

Dette er fordi BioChar er et stabilt karbonholdig materiale, som praktisk talt er motstandsdyktig mot nedbrytning.

 

Et PyroDry-anlegg kan redusere og binde 700–900 kilo CO2 pr. 1000 kilo ferdigpyrolysert BioChar.

Fosfor (P) finnes typisk i organiske materialer. Under pyrolyseprosessen kan en del av fosforet i disse materialene omdannes til en mer stabil form som er motstandsdyktig mot nedbrytning, og som dermed kan gi en langsiktig frigjøring av fosfor når BioChar blir brukt som landbruksgjødsel.

En langsommere frigjøring av fosfor betyr en betydelig redusert risiko for utvasking av fosfor til vannmiljøet.

Pyrolyse kan dermed utgjøre en del av en bredere strategi for å redusere CO2-utslipp, fjerne skadelige stoffer som PFAS og lignende, og samtidig forbedre jordkvaliteten med BioChar.

BioChar inneholder vanligvis 7-12 % fosfor (P2O5).


Det er imidlertid viktig å merke seg at fosforinnholdet i BioChar kan variere avhengig av råmaterialet (slam) og pyrolyseforholdene, og at BioChar ikke bør brukes som en enkeltstående gjødselkilde, men i stedet inngå i en balansert og bærekraftig gjødslingsplan.

Muligheter for bruk av BioChar

Gjødsel

Reduserer NPK i blant annet skogbruk, jordbruk og hager.

Jordforbedring

Binder vann, forbedrer pH-verdien, absorberer giftstoffer

Luktabsorpsjon

for eksempel på renseanlegg

Fremming av produktivitet
for eksempel i biogassproduksjon

Råmateriale

Utvinning av fosfor

Reduksjon av CO2-utslipp

Ved blanding i for eksempel betong og asfalt

Brensel

Til eget forbruk i pyrolyseovn

Filtermedium

Ved mikroforurensninger i avløpsvann

CO2-sertifikater

PyroDry-systemet er registrert hos den internasjonale organisasjonen CDR.fyi, som sertifiserer CO2-reduserende prosesser og virksomheter, og dermed gjør salg av CO2-sertifikater mulig.

Samarbeidet mellom Aquagain, PyroDry og kunden

Aquagain har en avtale med PyroDry om salg, installasjon og etterfølgende service på komplette PyroDry-pyrolyseanlegg og systemer, både i Danmark og Norge.

Virksomhetene samarbeider tett om videre innovasjon på området, men også om rådgivning og sparring med kunden i sentrum. I fellesskap belyser vi kundes spesifikke behov og muligheter i forhold til ett eller flere PyroDry-systemer, og ut ifra dette utarbeider vi et løsningsforslag, en business case og et konkret tilbud.

Samarbeidet betyr at kunden har både Aquagain og PyroDry med seg hele veien – også etter at anlegget er innkjørt og satt i drift, samt ved fremtidig service.

Her kan et PyroDry-anlegg brukes

Et PyroDry-anlegg fungerer med alle typer av organisk slam, både råttent, ikke-råttent og bioslam. Det eneste kravet er at slammet avvannes til TS på minst 20 %.

Størrelser på anlegg

Vi leverer primært 2 størrelser (modeller) av PyroDry-anlegg:

 1. PyroDry 3000 – kan håndtere ca. 2500 tonn avvannet slam* (TS 20 %) pr. år.
  *tilsvarer ca. 340 tonn biochar (biokull)
 2. PyroDry 5000 – kan håndtere ca. 5000 tonn avvannet slam* (TS 20 %) pr. år.
  *tilsvarer ca. 675 tonn biochar (biokull)

Ved større behov kan flere PyroDry-anleggslinjer installeres.

Se en PyroDry-anlegg i funksjon

I Nordhausen, Thüringen, står dette imponerende PyroDry 1500-anlegget. Vi bruker samme oppsett, funksjon og prosess, enten det er modelltypen 1500, 3000 eller 5000. PyroDry-anleggene er modulære, serieinstallerte og kundespesifikke, og kan håndtere svært, svært store mengder avvannet slam.

PyroDry er ikke en maskin, men en bærekraftig løsning

I dag fokuserer virksomheter, samfunn og omverden på å redusere CO2-utslipp, fjerne skadelige stoffer, optimalisere og spare energi, samt resirkulere ressurser (Waste To Value). Disse parameterne er viktige med tanke på en betydelig forbedring av det globale miljøet i alle henseender.

PyroDrys løsning er nåtidens investering i en bærekraftig fremtid, der også sirkulær økonomi inngår i oppsettet.

En PyroDry-løsning leverer målrettet og spesifikt på følgende essensielle parametre; Sterk reduksjon av slammengde og CO2-utslipp, minimering av skadelige stoffer som mikroplast, medikament- og hormonrester, plantevernmidler og ikke minst PFAS.

Et PyroDry-anlegg er spesialutviklet med fokus på og optimalisering av energiforbruk, med ekstraordinært stort fokus på resirkulering og utnyttelse av energien i systemet. Og det er nettopp på grunn av dette at energikostnadene ved drift er så utrolig lave. PyroDrys pyrolyseløsning omdanner avløpsslam og/eller bioslam til et verdifullt produkt (BioChar), hvor blant annet fosfor fortsetter å være en tilgjengelig gjødslingsfaktor ved bruk.

PyroDry-løsningen er fremtidens grønne og bærekraftige løsning på håndtering av avløpsslam og bioslam.

Verdiskaping og fordeler

CO2

 • CO2 bindes i BioChar
 • Ingen CO2-utslipp under deponering
 • Minimale CO2-utslipp (over mange år) ved bruk av BioChar på landbruks- og skogsarealer

Miljø

 • Betydelige reduksjoner av PFAS, mikroplast, medikament- og hormonrester samt plantevernmidler
 • Ingen nevneverdige miljøskadelige utslipp
 • Ingen rest- eller avfallsprodukter som må deponeres ved deponi
 • From Waste To Value
 • Inngår i en bærekraftig gjødslingsplan
 • Betydelig lavere CO2-utslipp

Energi

 • Patentert energioptimalisert anlegg, markedets billigste energiforbruk – er nesten energinøytralt
 • Eventuell overskuddsvarme kan gjenbrukes

Økonomi

 • Reduserer avvannet slam med opptil 90 %
 • Salg av BioChar
 • Salg av CO2-sertifikater
 • Ingen avgiftskostnader ved avhending og evt. deponi
 • Ingen transportkostnader for avhending
 • Kraftig reduksjon i kostnader for håndtering og lagring av sluttprodukt
 • Automatisert anlegg og prosess – krever ikke arbeidskraft

Branding

 • En grønnere virksomhet med betydelig CO2-reduksjon under drift
 • From Waste To Value – bærekraftig og sirkulær økonomi
 • Oppnå et bedre og grønnere omdømme blant interessenter, influensere, samfunnet og omverdenen
 • Vær blant First Movers på denne nyskapende ideen og dette bærekraftige konseptet – og få en strategisk og fremtidsrettet fordel

Samarbeid

 • Et verdifullt samarbeid mellom Aquagain, PyroDry og kunden fra A til Å
 • Aquagain har mer enn 50 års erfaring med installasjoner på renseanlegg og lignende
 • Én leverandør og ett komplett installert fullskalaanlegg, inkludert innkjøring og etterfølgende service

PyroDry-modeller

Vi har 2 PyroDry-modeller; PyroDry 3000 og PyroDry 5000

 

Ta en nærmere titt på dem og lær mer om PyroDry-systemet.

Vær i forkant – motta nyhetsbrev

- og få ca 1 nyhetsbrev i måneden fylt med kunnskap og erfaring fra bransjen som kan utgjøre en forskjell for deg.

Takk for at du meldte deg på

Nyhetsbrev

Vil du vite mer om PyroDry

- Ring oss så hjelper vi gjerne

OOPS! Vent litt...

Ønsker du GRATIS kunnskap som kan være viktig for deg og din bedrift? Meld deg på nyhetsbrevet, som er sprudlende av våre erfaringer og kunnskap om nyheter i bransjen.

Takk for at du meldte deg på

Søg på siden